กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561
ชื่อไฟส์:
 220320181656_24.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานสารบรรณ
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 22 มีนาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 59 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์