กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ค.อ.ม.)
ชื่อไฟส์:
 250420191156_10.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 25 เมษายน 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 33 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์