กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศการปีใหม่ พุทธศึกราช ๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 150120181058_59.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานสารบรรณ
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 15 มกราคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 67 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์