กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะเททคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อไฟส์:
 110420181308_58.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 งานวางแผน
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 11 เมษายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 47 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์