กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 กำหนดส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 240120191354_30.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 24 มกราคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 25 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์