กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 การรับข้อเสนอโครงการการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟส์:
 190620191429_20.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 19 มิถุนายน 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 40 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์