กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชื่อไฟส์:
 310520191534_25.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 31 พฤษภาคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 66 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์