กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลแผนการสอน/มคอ.3
ชื่อไฟส์:
 171120161831_28.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
 งานศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 17 พฤศจิกายน 2559
จำนวนดาวน์โหลด:
 59 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์