กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC
ชื่อไฟส์:
 130320181551_03.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานบุคคล
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 13 มีนาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 56 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์