กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ
ชื่อไฟส์:
 190120181210_45.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 สำนักทะเบียน
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 19 มกราคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 120 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์