กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NPU English Exit-Exam มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อไฟส์:
 071220181332_29.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 วัดผลและประเมินผล
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 7 ธันวาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 55 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์