กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ
ชื่อไฟส์:
 251120160939_06.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
 งานวิจัย
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 25 พฤศจิกายน 2559
จำนวนดาวน์โหลด:
 56 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์