กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ชื่อไฟส์:
 050120181625_07.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 5 มกราคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 73 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์