กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชื่อไฟส์:
 301120161620_41.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 30 พฤศจิกายน 2559
จำนวนดาวน์โหลด:
 55 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์