กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างอัตลัษณ์กิจกรรม "อบรมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ"
ชื่อไฟส์:
 110320191444_35.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 11 มีนาคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 27 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์