กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงสุจริตในดาารบรืการงาน เพื่อพัฒนาหหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ชื่อไฟส์:
 250420181052_48.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานสารบรรณ
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 25 เมษายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 33 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์