กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ชื่อไฟส์:
 110820171058_52.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 11 สิงหาคม 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 58 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์