กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อไฟส์:
 241120161618_04.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 งานหลักสูตร
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 24 พฤศจิกายน 2559
จำนวนดาวน์โหลด:
 55 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์