กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)
ชื่อไฟส์:
 210520191436_11.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 21 พฤษภาคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 21 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์