ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
30 ตุลาคม 2560
  สรุปรายการเอกสารที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [68] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
25 ตุลาคม 2560
  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้่งที่ 7/2560[ดาวน์โหลด] [61] เอกสารทั่วไป
สำนักงานคณบดี
25 ตุลาคม 2560
   แจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์[ดาวน์โหลด] [73] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
25 ตุลาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลุกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [81] คำสั่ง
งานบุคคล
2 ตุลาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
18 กันยายน 2560
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [69] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  5-1-3-5[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.6[ดาวน์โหลด] [48] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.4[ดาวน์โหลด] [34] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.3[ดาวน์โหลด] [33] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.2[ดาวน์โหลด] [33] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.1[ดาวน์โหลด] [24] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหการ 2560[ดาวน์โหลด] [48] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องกล 2560[ดาวน์โหลด] [45] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2560[ดาวน์โหลด] [48] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีไฟฟ้า 2560[ดาวน์โหลด] [47] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  คำสั่งคณกรรมการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
18 กรกฏาคม 2560
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบาตรฐาน[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  คำสั่ง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำผลงานวิจัย[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  คำสั่ง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3[ดาวน์โหลด] [48] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
งานสารบรรณ
5 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ [ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานสารบรรณ
29 มิถุนายน 2560
  ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหลาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานสารบัญ
25 เมษายน 2560
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน[ดาวน์โหลด] [51] เอกสารทั่วไป
งารสารบรรณ
25 เมษายน 2560
  ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่สนใจและมีคุณสมบัติเพื่อเป็นบุคลากรที่ปรึกษา[ดาวน์โหลด] [49] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
10 เมษายน 2560
  ประกาศรับสมัครงน[ดาวน์โหลด] [59] ประกาศ
งานวิชาการ
10 เมษายน 2560
  ประกาศสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนครพนม[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานสารบรรณ
25 มีนาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)รระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง(ปวส.)และระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
21 มีนาคม 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ภาคเรียนที่2/2559[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
งานบุคคล
20 มีนาคม 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป ภาคเรียนที่2/2559[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
งานบุคคล
20 มีนาคม 2560
  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
16 มีนาคม 2560
  คำสั่งคณะกรรมการประจำคณะ[ดาวน์โหลด] [63] คำสั่ง
งานสารบรรณ
10 มีนาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพบปะ"คืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยเทคนิคนครพนม (ภูกระแต) ประจำปี 2560[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
งานสารบรรณ
10 มีนาคม 2560
  ทุนวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2560[ดาวน์โหลด] [54] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
10 มีนาคม 2560
  อบรมหลักสตรพัฒนาบุคลากรด้านวศกรรมระบบขนส่ง[ดาวน์โหลด] [42] เอกสารทั่วไป
สำนักทะเบียนและวัดผล
9 มีนาคม 2560
  ขอเชิญรับฟังการรับสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
8 มีนาคม 2560
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงา่นในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่16และInternationl Conference on Environmental Engineering Science and Management[ดาวน์โหลด] [51] ประกาศ
สำนักทะเบียนและวัดผล
7 มีนาคม 2560
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่ง[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
สำนักทะเบียนและวัดผล
7 มีนาคม 2560
  ลงทะเบียนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาระวิกฤติข้าราชการครูและบุคลกรการศึกษา[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
งานบุคคล
3 มีนาคม 2560
  ขอเชิญร่วมงานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทัยธรรมโสภณ[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานบุคคล
2 มีนาคม 2560
  ขอเ้ชิญประชุมเพื่อรับฟังการรับสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานธุระการ
2 มีนาคม 2560
  แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการต้ามนุษย์[ดาวน์โหลด] [57] ประกาศ
งานบุคคล
2 มีนาคม 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [74] แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู – อาจารย์[ดาวน์โหลด] [62] แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [47] แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู – อาจารย์[ดาวน์โหลด] [46] แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2560
  ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยบูรณาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2560[ดาวน์โหลด] [50] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
14 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ประจำปีการศึกษา 2559[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
งานวิจัย
6 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนตำรา 2560[ดาวน์โหลด] [74] ประกาศ
งานบุคคล
2 กุมภาพันธ์ 2560
  รายชื่อผู้ได้รับทุนการเรียนตำรา หนังสือและงานแปล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [56] ประกาศ
งานสารบรรณ
2 กุมภาพันธ์ 2560
  คำสั่งกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 10[ดาวน์โหลด] [73] คำสั่ง
งานกีฬาสัมพันธ์
19 มกราคม 2560
  โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 10[ดาวน์โหลด] [59] เอกสารทั่วไป
งานกีฬาสัมพันธ์
18 มกราคม 2560
  กำหนดการกีฬาบุคลากร[ดาวน์โหลด] [54] เอกสารทั่วไป
งานกีฬาสัมพันธ์
18 มกราคม 2560
  ขอส่งสำเนาหนังสือ[ดาวน์โหลด] [48] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
18 มกราคม 2560
  ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค[ดาวน์โหลด] [53] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
18 มกราคม 2560
  รับสมัครสอบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [91] ประกาศ
งานบุคคล
16 มกราคม 2560
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
13 มกราคม 2560
  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2560[ดาวน์โหลด] [55] แบบฟอร์ม
งานกิจกรรม
11 มกราคม 2560
  แจ้งอาจารย์สอนคาบแรกตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2559[ดาวน์โหลด] [59] เอกสารทั่วไป
งานกิจกรรม
11 มกราคม 2560
  กำหนดการโครงการกิจกรรมเดินทางไกล ผจญภัยอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี[ดาวน์โหลด] [48] เอกสารทั่วไป
งานลูกเสือวิสามัญ
11 มกราคม 2560
  ปฏิทินงานกิจกรรม ประจำปี 2559-2560[ดาวน์โหลด] [50] เอกสารทั่วไป
งานกิจกรรนักศึกษา
11 มกราคม 2560
  ค่าเป้าหมายรายมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับอาชีวศึกษา)[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 มกราคม 2560
  ปฏิทินการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)[ดาวน์โหลด] [52] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 มกราคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ[ดาวน์โหลด] [54] เอกสารทั่วไป
งานธุระการ
30 ธันวาคม 2559
  กำหนดการทำบุญตักบาตร คณะเทคโน[ดาวน์โหลด] [73] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
28 ธันวาคม 2559
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร[ดาวน์โหลด] [55] เอกสารทั่วไป
งานบุคคล
28 ธันวาคม 2559
  กำหนดการ งานทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [60] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
28 ธันวาคม 2559
  แจ้งขั้นการตอนการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [64] เอกสารทั่วไป
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 ธันวาคม 2559
  ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม[ดาวน์โหลด] [60] ประกาศ
งานวิจัย
27 ธันวาคม 2559
  คำสั่งทำบุญ ปีใหม่ พ.ศ.2560[ดาวน์โหลด] [87] คำสั่ง
งานสารบรรณ
26 ธันวาคม 2559
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
23 ธันวาคม 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[ดาวน์โหลด] [50] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
23 ธันวาคม 2559
  ทุนวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ[ดาวน์โหลด] [55] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
15 ธันวาคม 2559
  หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร[ดาวน์โหลด] [64] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือและงานแปล[ดาวน์โหลด] [56] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  ให้ทุนศึกษาต่อ[ดาวน์โหลด] [61] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ[ดาวน์โหลด] [63] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (สอศ.) ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559[ดาวน์โหลด] [50] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  การดำเนินงานตามระบบทั้ง ๒๐ ระบบ[ดาวน์โหลด] [51] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  บันทึกขออนุญาตใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [43] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๒๐.ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๙.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๘.ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๗.ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๖.ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์[ดาวน์โหลด] [51] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๕.ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๔.ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗)[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๓.ระบบและกลไกการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๒.ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559

First Previous Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 12903

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์