ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แต่งตั้งกรรมการโครงการปฐมนิเทศระดับอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่[ดาวน์โหลด] [104] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจ[ดาวน์โหลด] [69] เอกสารทั่วไป
คณะกรรมการจัดการความรู้
22 มิถุนายน 2561
  ประกวด "โมเดลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำลอง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
14 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [81] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
13 มิถุนายน 2561
  แนวปฏิบัติในการติดตามผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [65] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนคระพนม[ดาวน์โหลด] [40] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  การจัดสรรบ้านพักอาศัยให้ผู้มีสิทธิ์พักอาศัย[ดาวน์โหลด] [67] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
11 มิถุนายน 2561
   แต่งตั้งครู-อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [138] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  บันทึกการตรวจสอบการกู้ยืม[ดาวน์โหลด] [54] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [103] คำสั่ง
งานบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [99] คำสั่ง
ฝ่ายบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน ประจำปีการศึกษา[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดติว-สอบและสอบ TOEIC[ดาวน์โหลด] [79] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
5 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษาการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [79] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
5 มิถุนายน 2561
  แจ้งกำหนดการประเมิณ เพื่อเตรียมความพร้อมรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน[ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5 มิถุนายน 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [85] คำสั่ง
งานบุคคล
5 มิถุนายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการ[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
งานบุคคล
30 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับปวช.๒,๓ และปวส. ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  การส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [41] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนควารู้ และจัดทำแผนการเรียนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [76] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา[ดาวน์โหลด] [103] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินงานและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [80] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [104] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [38] ประกาศ
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
22 พฤษภาคม 2561
  แต่งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้งาน Zoom Application[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [37] คำสั่ง
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ[ดาวน์โหลด] [74] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
3 พฤษภาคม 2561
  คู่มือการเชื่อมต่เครือข่ายไร้สายด้วย Windows 7[ดาวน์โหลด] [53] แบบฟอร์ม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 พฤษภาคม 2561
  แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [47] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
27 เมษายน 2561
  โครงการพัฒนาบบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด] [78] เอกสารทั่วไป
บริหารและแผนยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2561
  นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงสุจริตในดาารบรืการงาน เพื่อพัฒนาหหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [36] ประกาศ
งานสารบรรณ
25 เมษายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
งานบุคคล
23 เมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS New ฉบับที่ ๖๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [39] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
23 เมษายน 2561
  กำหนดกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
งานสารบรรณ
23 เมษายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [36] ประกาศ
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [32] ประกาศ
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะเททคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
งานวางแผน
11 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [66] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
11 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีซ้อมและรับใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [84] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มีนาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [55] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [50] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [65] ประกาศ
งานบุคคล
27 มีนาคม 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561[ดาวน์โหลด] [59] ประกาศ
งานสารบรรณ
22 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งครู-อาจารย์ ทำหน้าที่ควบคุมและนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [80] คำสั่ง
งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
19 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาจิคเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[ดาวน์โหลด] [69] คำสั่ง
งานสารบรรณ
19 มีนาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
งานบุคคล
19 มีนาคม 2561
  อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 มีนาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC[ดาวน์โหลด] [56] ประกาศ
งานบุคคล
13 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [145] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
28 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวทางปฏิบัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง[ดาวน์โหลด] [79] ประกาศ
งานการเงินและบัญชี
27 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและควบคุมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [112] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ[ดาวน์โหลด] [106] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [90] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [102] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบการทดสอบวิชาความถนัดทั้วไป (PAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๔๖๑ [ดาวน์โหลด] [73] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3D (Democracy,Decency,Drug-free) ส่่งเสริมประชาธิปไตย,คุณธรรมความเป็นไทย,ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างภาวะผู้นำ[ดาวน์โหลด] [93] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บของหน่วยงานรัฐ[ดาวน์โหลด] [63] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ[ดาวน์โหลด] [55] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอรัฐประเภทอื่นลเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบท ฯลฯ[ดาวน์โหลด] [64] ประกาศ
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"[ดาวน์โหลด] [69] ประกาศ
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [121] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [102] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [100] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แจ้งร้ายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [77] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สีกองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [128] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มกราคม 2561
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร[ดาวน์โหลด] [134] คำสั่ง
งานบุคคล
23 มกราคม 2561
  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสืนเชื่อ[ดาวน์โหลด] [78] ประกาศ
ฝ่ายบริหาร
23 มกราคม 2561
  ปิดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [84] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 มกราคม 2561
  การรับสมัคบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบรับตรง ปกติ ประจำปีการศึกาษา๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [76] ประกาศ
สำนักทะเบียน
19 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ[ดาวน์โหลด] [120] คำสั่ง
สำนักทะเบียน
19 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [111] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [98] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
15 มกราคม 2561
  ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศการปีใหม่ พุทธศึกราช ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [67] ประกาศ
งานสารบรรณ
15 มกราคม 2561
  กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[ดาวน์โหลด] [62] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [107] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
8 มกราคม 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี[ดาวน์โหลด] [73] คำสั่ง
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
5 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่ออระบบโควตาภายในและภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [98] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
27 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [118] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 ธันวาคม 2560
  แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๑๑[ดาวน์โหลด] [118] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 ธันวาคม 2560
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)[ดาวน์โหลด] [91] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [88] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [80] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [85] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัวดิการบ้านพักคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [85] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [102] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน ระดับ ปวช.และ ปวส.[ดาวน์โหลด] [67] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙[ดาวน์โหลด] [111] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
7 ธันวาคม 2560
  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558[ดาวน์โหลด] [74] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 ธันวาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร[ดาวน์โหลด] [105] คำสั่ง
งานบุคคล
6 ธันวาคม 2560

First Previous Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 15101

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์