ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒(ฉบับปรับปรุง)[ดาวน์โหลด] [36] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็ปไซต์ [ดาวน์โหลด] [33] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  การกำหนดตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 มิถุนายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา[ดาวน์โหลด] [101] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [73] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [61] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [47] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [69] คำสั่ง
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
31 พฤษภาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [133] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [120] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  แจ้งเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ระดับอาชีวศึกาา[ดาวน์โหลด] [32] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
29 พฤษภาคม 2562
  เทคนิคการให้บริการด้วยใจ[ดาวน์โหลด] [36] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกัน
29 พฤษภาคม 2562
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนและนำส่งเอกสารแนบท้ายสัญญา[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
27 พฤษภาคม 2562
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)[ดาวน์โหลด] [30] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2562
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ[ดาวน์โหลด] [27] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2562
  แจ่งตั้งนายทะเบียนมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [43] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤษภาคม 2562
  การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานการสอน[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤษภาคม 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [33] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [31] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 พฤษภาคม 2562
  แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ค.อ.ม.)[ดาวน์โหลด] [38] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
25 เมษายน 2562
  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
งานบุคคล
19 เมษายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [44] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างอัตลัษณ์กิจกรรม "อบรมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ"[ดาวน์โหลด] [44] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ[ดาวน์โหลด] [35] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [29] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล[ดาวน์โหลด] [42] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ[ดาวน์โหลด] [32] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [22] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล[ดาวน์โหลด] [32] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ[ดาวน์โหลด] [29] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [28] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  กำหนดส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [32] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 มกราคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่๒[ดาวน์โหลด] [43] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18[ดาวน์โหลด] [41] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่(ลูกไก่)"[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  รายงานการประชุมการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทาง[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์[ดาวน์โหลด] [28] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน(กิจกรรมที่๒) กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [77] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [95] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมารตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
16 มกราคม 2562
  ประกาศรายชื่อโควตา62[ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
ประชาสัมพีนธ์
9 มกราคม 2562
  ขั้นตอนการล้างเงินยืมทดรองจ่าง และกระบวนการเบิกจ่ายด้านการเงิน ของสำนักงานอธิการหมาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
ฝ่ายการเงิน
25 ธันวาคม 2561
  รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
20 ธันวาคม 2561
  วิธีการเข้ารับเอกสาร แบบฟอร์ม คำขอครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563[ดาวน์โหลด] [63] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [90] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NPU English Exit-Exam มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
7 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
29 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษกิจพิเพียง[ดาวน์โหลด] [85] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดนักศึกาาประจำสีต่างๆในการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [88] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
20 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะ ครู-อาจารย์ ประจำคณะสีต่างๆ[ดาวน์โหลด] [85] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
20 พฤศจิกายน 2561
  การขอเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
วัดผลและประเมินผล
20 พฤศจิกายน 2561
  แบบเสนอโครงการ ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ[ดาวน์โหลด] [78] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม(Full Proposal)[ดาวน์โหลด] [71] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [68] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  ขั้นตอนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [58] แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ F (Failed) . (NPU.R34)[ดาวน์โหลด] [61] แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) . (NPU.R16)[ดาวน์โหลด] [76] แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสารนสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬา & พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
14 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [38] ประกาศ
วัดผลและประเมินผล
13 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครนพม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 พฤศจิกายน 2561
  รับสมัครกรรมการกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม ประเภทกรรมการตามข้อ ๖(๓) (บุคคลที่มิได้เป็นกรรมการประจำคณะ[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
งานบุคคล
12 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศกำหนดชื่อห้องประชุมอาคารสารสนเทศเพื่อการบริการ สำนักงานอธิการบดี[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
ฝ่ายบริหาร
9 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งมัติการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [47] ประกาศ
ฝ่ายบริหาร
8 พฤศจิกายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [83] คำสั่ง
งานบุคคล
5 พฤศจิกายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
งานบุคคล
5 พฤศจิกายน 2561
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
วัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F[ดาวน์โหลด] [40] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [39] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน[ดาวน์โหลด] [43] ประกาศ
งานสารบรรณ
3 ตุลาคม 2561
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
งานบุคคล
27 กันยายน 2561
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [162] ประกาศ
งานทะเบียน
25 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [53] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  ตัวอย่างการพิมพ์ข้อสอบและคำชี้แจง[ดาวน์โหลด] [88] แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [84] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหานายยกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสถามหาวิทยาลัย นครพนมพร้อมแบบเสนอชื่อผู้สมัคสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [41] ประกาศ
งานบุคคล
3 กันยายน 2561
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสทิธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [61] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [60] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาติโปรดลงนามแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน[ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2562[ดาวน์โหลด] [59] คำสั่ง
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  รายงานการขาดเรียนของนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80%[ดาวน์โหลด] [82] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
8 สิงหาคม 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [122] คำสั่ง
งานบุคคล
3 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [154] คำสั่ง
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื้องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา[ดาวน์โหลด] [123] คำสั่ง
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเช้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [153] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสารธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [104] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [72] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [107] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครนพนม" ประจำปี ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [75] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ระดับอาชีวะศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [109] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ประเภทเอกสาร เผยแพร่เมื่อวันที่ ลบ/แก้ไข ฝ่ายพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมโครงการวัยรุ่นสดใส[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561

First Previous Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 15100

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์