ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  ขอส่งสำเนาหนังสือ[ดาวน์โหลด] [51] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
18 มกราคม 2560
  ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค[ดาวน์โหลด] [57] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
18 มกราคม 2560
  รับสมัครสอบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [96] ประกาศ
งานบุคคล
16 มกราคม 2560
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร[ดาวน์โหลด] [61] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
13 มกราคม 2560
  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2560[ดาวน์โหลด] [57] แบบฟอร์ม
งานกิจกรรม
11 มกราคม 2560
  แจ้งอาจารย์สอนคาบแรกตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2559[ดาวน์โหลด] [68] เอกสารทั่วไป
งานกิจกรรม
11 มกราคม 2560
  กำหนดการโครงการกิจกรรมเดินทางไกล ผจญภัยอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี[ดาวน์โหลด] [53] เอกสารทั่วไป
งานลูกเสือวิสามัญ
11 มกราคม 2560
  ปฏิทินงานกิจกรรม ประจำปี 2559-2560[ดาวน์โหลด] [53] เอกสารทั่วไป
งานกิจกรรนักศึกษา
11 มกราคม 2560
  ค่าเป้าหมายรายมาตราฐานการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับอาชีวศึกษา)[ดาวน์โหลด] [61] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 มกราคม 2560
  ปฏิทินการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 มกราคม 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ[ดาวน์โหลด] [59] เอกสารทั่วไป
งานธุระการ
30 ธันวาคม 2559
  กำหนดการทำบุญตักบาตร คณะเทคโน[ดาวน์โหลด] [78] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
28 ธันวาคม 2559
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร[ดาวน์โหลด] [65] เอกสารทั่วไป
งานบุคคล
28 ธันวาคม 2559
  กำหนดการ งานทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [64] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
28 ธันวาคม 2559
  แจ้งขั้นการตอนการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [68] เอกสารทั่วไป
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 ธันวาคม 2559
  ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม[ดาวน์โหลด] [65] ประกาศ
งานวิจัย
27 ธันวาคม 2559
  คำสั่งทำบุญ ปีใหม่ พ.ศ.2560[ดาวน์โหลด] [91] คำสั่ง
งานสารบรรณ
26 ธันวาคม 2559
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ[ดาวน์โหลด] [62] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
23 ธันวาคม 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
23 ธันวาคม 2559
  ทุนวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ[ดาวน์โหลด] [69] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
15 ธันวาคม 2559
  หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร[ดาวน์โหลด] [69] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือและงานแปล[ดาวน์โหลด] [59] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  ให้ทุนศึกษาต่อ[ดาวน์โหลด] [66] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ[ดาวน์โหลด] [73] ประกาศ
งานวิจัย
9 ธันวาคม 2559
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (สอศ.) ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [61] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559[ดาวน์โหลด] [54] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  การดำเนินงานตามระบบทั้ง ๒๐ ระบบ[ดาวน์โหลด] [55] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  บันทึกขออนุญาตใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [47] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๒๐.ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๙.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๘.ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม[ดาวน์โหลด] [61] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๗.ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์[ดาวน์โหลด] [60] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๖.ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์[ดาวน์โหลด] [56] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๕.ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [63] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๔.ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗)[ดาวน์โหลด] [56] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๓.ระบบและกลไกการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [55] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๒.ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF[ดาวน์โหลด] [63] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๑.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม[ดาวน์โหลด] [66] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๐.ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และมคอ.๔[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๙.ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ กรณีปรับปรุงเล็กน้อย[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๘.ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ[ดาวน์โหลด] [51] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๗.ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [66] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๖.ระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๕.ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [56] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๔.ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21[ดาวน์โหลด] [65] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๓.ระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๒.ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา[ดาวน์โหลด] [67] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑.ระบบและกลไกการรับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [64] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักแนวคิดในการทำวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ให้กับบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [51] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
8 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ[ดาวน์โหลด] [63] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [46] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (20 ระบบ)[ดาวน์โหลด] [54] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [72] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา[ดาวน์โหลด] [59] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [69] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ[ดาวน์โหลด] [56] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
25 พฤศจิกายน 2559
  การขอรับรางวัลการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
25 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งครู-อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559[ดาวน์โหลด] [80] คำสั่ง
งานอาจารย์ที่ปรึกษา
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [61] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [65] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฯ[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี กร.[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรีสามัญ.[ดาวน์โหลด] [65] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี บัญชี..[ดาวน์โหลด] [71] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชส..[ดาวน์โหลด] [59] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชอ..[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชย.[ดาวน์โหลด] [66] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการกอล์ฟ[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล[ดาวน์โหลด] [63] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า[ดาวน์โหลด] [61] คำสั่ง
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559[ดาวน์โหลด] [66] ประกาศ
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งคุมสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559[ดาวน์โหลด] [72] คำสั่ง
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งคุมสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  ปฎิทินปฎิบัติงาน งานทะเบียนและวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559[ดาวน์โหลด] [45] เอกสารทั่วไป
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
สำนักงานวิชาการ
18 พฤศจิกายน 2559
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลแผนการสอน/มคอ.3[ดาวน์โหลด] [59] เอกสารทั่วไป
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
17 พฤศจิกายน 2559
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [60] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2559

First Previous


จำนวนครั้งที่เข้าชม 15098

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์