Author: surasak Khempanya

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประจำปี๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562

ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชิณบูรณ์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในการ “ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครนพนม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐น. คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ และอาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชมคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ก.ค.2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ชั้นปีที่1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และสาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ เข้าร่วมโครงการพาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนมไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม