Author: surasak Khempanya

วันสมเด็จพระธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระธีรราชเจ้า ประจำปี2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ;

นักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ดาว/เดือน/ดาวเทียม ม.นครพนม 2562

นักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ดาว/เดือน/ดาวเทียม ม.นครพนม 2562

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ตัวแทนนักศึกษา ดาวและเดือนของคณะเทคโฯโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงานในช่วงเช้า และในช่วงเย็น ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มาเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลการประกวดดังนี้ นายอนุวัตร์  แสนไชย นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต […]

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2562 เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ “สืบสานประเพณีลอยกระทง : ไทนคร สมมานทีธาร ประจำปีการศึกษา 2562” ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าสำนักวิทยบริการ (เขตพื้นที่มรุกขนคร) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนร่วมกันรักษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ
3. เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม

 

ข่าว/ภาพ:  งานประชาสัมพันธ์ฯ

กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีประดับแถบ 2 สี

กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีประดับแถบ 2 สี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีประดับแถบ 2 สี เพื่อเป็นการเตรียมสู่การเลื่อนชั้นเป็นลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบ 3 สี ในลำดับต่อไป สำหรับพิธีประดับแถบ 2 สี จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม