ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • เครื่องกล สาขางานยานยนต์
  • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล
  • โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
  • ไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • การก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
  • การก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรม
  • ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
  • สถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม
 2. หลักสูตรพาณิชยกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • การบัญชี การบัญชี
  • การขาย สาขางานการตลาด
  • การเลขานุการ การเลขานุการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
 3. หลักสูตรคหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • คหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจคหกรรม
 4. หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • การโรงแรม สาขางานการโรงแรม