• สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ทำเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

นายชัยกร บางศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

 

นายมัสตุรงค์ สุวรรณไตรย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์สุจิน สุนีย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา