ทำเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ดร.คำรณ  สิระธนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายชัยกร  บางศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

นายหาญณรงค์  บำรุงศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา