ทำเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

นายชัยกร บางศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

 

 

 

 


 

นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา