ทำเนียบผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

นายชัยกร บางศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

 

 

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์นาวี อุดร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา