ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

นายชัยกร  บางศิริ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

นายชัยกร  บางศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

 

นายหาญณรงค์  บำรุงศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา