• สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ระดับปริญญาตรี

ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

  1. หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  2. หลักสูตร 4 ปี ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์