ระดับปริญญาตรี

ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

  1. หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
    • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัตฉริยะ