My Diary

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ปี2562

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ปี2562

ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.2562 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่1  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ