Recent Posts

เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปริญญาโทรและปริญญาเอก 2 ห้องเรียน     เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก  ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (จากทั้งหมด 33 สิ่งประดิษฐ์) .ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องชั่งน้ำหนักในฟาร์มไก่แบบอัตโนมัติที่สามารถเก็บข้อมูลด้วยระบบ Internet of Things ( IOT ) ผลงานของ นายปฎิพล ว่องไว และ นางสาวภัสรา หนูนวน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ทศพล มานะศรี

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565 ————————————– ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นำนักศึกษาจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ———————————- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขำ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ม.นครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม Happiness NPU

ม.นครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม Happiness NPU

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (Happiness NPU) มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาและบุคลากร จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน                 โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนครพนมเล็งเห็นความสำคัญของระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ เพื่อพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม , โรงพยาบาลนครพนม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ให้เกียรติมาให้ความรู้และอบรมนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้ ภาพ […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ——————————————- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักด์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565″ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 และปวส.1 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (โรงอาหาร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU  

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ

ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

  ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ