ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม
  • เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
  • เทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  • เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
  • ไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  • ไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • การก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
  • เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • การบัญชี สาขางานการบัญชี
  • การตลาด สาขางานการตลาด
  • การเลขานุการ สาขางานเลขานุการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. หลักสูตรคหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจคหกรรม