อบรม E-Learning

อบรม E-Learning

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ชั้น 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ( E-Learning ) แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: