ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562 เวลา 08.00 น. นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  4 สาขาวิชา จำนวน 46 คน  และได้รับเกียรติจาก คุณวิกาญดา ตั้งเตรียมใจ นักวิชาการชำนาญการ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้จัดขึ้น ณ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” (KM) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” (KM) 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.สุจิน สุนีย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” (KM)  ให้แก่ ครู-อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ   ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม