ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 ที่ผ่านการฝึกงานตามสถานประกอบการ/หน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่างห้องเรียนกับการทำงานจริง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาในปีต่อๆไป

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่11มิถุนายน2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล ให้การกล่าวต้อนรับ คณะครู จากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านกุรุคุ และโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ที่เข้าร่วมในโครงการนี้  สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพที่คุณครูสนใจให้เกิดความชำนาญ และนำกลับไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม – 1มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศระดับอาชีวศึกษา อบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาต้องเข้าค่าย 1คืน2วัน เพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน รวมทั้งรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของหน่วยงานต่างๆที่รับเชิญมา

โครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2560

โครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ชั้น4 อาคารสารสนเทศ  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด และได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม บรรยาย หัวข้อ “การก้าวสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา และการออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป

โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากร

โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากร ณ อาคารสารสนเทศ ชั้น 4  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสื่อสารกับนักศึกษา และชาวต่างชาติ 3.เพื่อฝึกทักษะการพูด การสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือศึกษาดูงาน ลิ่งเพิ่มเติม https://goo.gl/CunPiR