Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาแต่ละชุมนุมวิชาชีพ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนในการเปิดเรียนแบบ On-Site ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: