ผู้บริหาร 2 คณะฯ มนพ.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน

ผู้บริหาร 2 คณะฯ มนพ.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน

วันที่ 11 พ.ย.64 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ แนวทางในการร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ ร่วมกัน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: