นายกสภามหาวิทยาลัย พบปะผู้บริหารและบุคลากร

นายกสภามหาวิทยาลัย พบปะผู้บริหารและบุคลากร

        เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม  รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบัน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมมือกันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: