กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: