พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: