ร่วมรับเสด็จ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ร่วมรับเสด็จ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ฯ พัฒนาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการการจัดทำศูนย์ซ่อมรถจักรยาน เพื่อจัดอบรมให้แก่น้องๆนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
ข้อมูล/ภาพ:งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: