ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างอบอุ่น  และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับผลคะแนนในระดับ ดี  (4.02)%d bloggers like this: