นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กาละแมโบราณนครพนม

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กาละแมโบราณนครพนม
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กาละแมโบราณนครพนมด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยการพื้นถิ่น
โดย ดร.คมศักดิ์ หารไชย มหาวิทยาลัยนครพนม


%d bloggers like this: