Author: yanapat songtong

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ (more…)

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒  

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร