จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เพื่อใช้เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เพื่อใช้เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค.64 ฝ่ายวิชาการร่วมกับตัวแทนคณะครู-อาจารย์แต่ละสาขาวิชา ได้จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เพื่อใช้เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีอาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์%d bloggers like this: