บริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ โครงการบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (LAN) เมื่อวันที่ 19 และ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2565 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (LAN) ในห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง ณ

Read more

A current-mode current analog multiplier based on current controlled CCTA

A current-mode current analog multiplier based on current controlled CCTA, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 8, Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2015

Read more

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยอาร์ดุยโน่

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยอาร์ดุยโน่  Robot motion control system with Arduino การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7  Proceedings of the 7th Conference of Electrical Engineering Network  of Rajamangala

Read more

ระบบควบคุมการเปิดประตูด้วยอาร์เอฟไอดี พลังงานแสงอาทิตย์ 

ระบบควบคุมการเปิดประตูด้วยอาร์เอฟไอดี พลังงานแสงอาทิตย์  Open Door Control System with RFID Solar cell การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  Proceedings of the 9th Conference of  Electrical Engineering

Read more

การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18F8720 ในการควบคุมหุ่นยนต์

การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18F8720 ในการควบคุมหุ่นยนต์. พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี, ธนภัทร มาลีลัย, และนรเศรษฐ ไทยแท้. (2558). การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18F8720 ในการควบคุมหุ่นยนต์, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 8, 307-311. Joint Conference on

Read more

การประเมินระบบโรงเรือนอัจฉริยะด้วยโปรแกรมสมองกลฝังตัว เพื่อส่งเสริมความสะดวกสบาย ให้กับเกษตรกร โดยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง

การประเมินระบบโรงเรือนอัจฉริยะด้วยโปรแกรมสมองกลฝังตัว เพื่อส่งเสริมความสะดวกสบาย ให้กับเกษตรกร โดยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง. พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี, ธนภัทร มาลีลัย และชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล, “การประเมินระบบโรงเรือนอัจฉริยะด้วยโปรแกรมสมองกลฝังตัว เพื่อส่งเสริมความสะดวกสบาย ให้กับเกษตรกร โดยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021), หน้า 177-180,

Read more

การพัฒนาระบบตรวจสอบและเก็บค่าพลังงานโซล่าเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

การพัฒนาระบบตรวจสอบและเก็บค่าพลังงานโซล่าเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. ธนภัทร มาลีลัย, พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี และชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล, “การพัฒนาระบบตรวจสอบและเก็บค่าพลังงานโซล่าเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), หน้า 431-434, 28-30 เมษายน

Read more