ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาไฟฟ้า
  • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 3. หลักสูตรคหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้
  • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจคหกรรม