ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชายานยนต์
  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาก่อสร้าง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 2.  หลักสูตรพาณิชยกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาเลขานุการ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 3.  หลักสูตรคหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนี้

  • สาขาวิชาการโรงแรม