ทำเนียบผู้บริหาร

นายชัยกร  บางศิริ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

นายหาญณรงค์  บำรุงศิริ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา