วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  มุ่งเน้นผลิตนักเรียน  นักศึกษา  ทางด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบัณฑิตผลิตงานวิจัยนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่ชุมชนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

  1. ผลิตนักเรียน นักศึกษา ทางด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
  2. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  3. บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล