นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
โดยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (จากทั้งหมด 33 สิ่งประดิษฐ์)
.ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องชั่งน้ำหนักในฟาร์มไก่แบบอัตโนมัติที่สามารถเก็บข้อมูลด้วยระบบ Internet of Things ( IOT )
ผลงานของ
นายปฎิพล ว่องไว และ นางสาวภัสรา หนูนวน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ทศพล มานะศรี


%d bloggers like this: