Author: surasak Khempanya

แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)

แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา (1)

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ

ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

  ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ U2T รอบที่4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โครงการ-U2T-รอบที่2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่1 กำหนดการ เอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้าง

ผู้บริหาร 2 คณะฯ มนพ.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน

ผู้บริหาร 2 คณะฯ มนพ.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน

วันที่ 11 พ.ย.64 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ แนวทางในการร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ ร่วมกัน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาแต่ละชุมนุมวิชาชีพ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนในการเปิดเรียนแบบ On-Site ประจำภาคเรียนที่ 2/2564   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

อบรม E-Learning

อบรม E-Learning

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ชั้น 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ( E-Learning ) แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

กิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙

กิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙

       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมตัวแทนคณาจารย์, เจ้าหน้าที่, สโมสรนักศึกษา ,นักศึกษาวิชาทหาร และตัวแทนเยาวชนยุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะฯให้มีความสะอาดและสวยงาม ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน

    วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคารสารสนเทศ อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดี อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีแก่นักศึกษาได้แก่ 1.นางสาวอริษา อ่อนสงค์ ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2.นางสาวปนัดดา หวังเฝ้ากลาง ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดสื่อการเรียนรู้โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ชื่อผลงาน “ธนาคารน้ำใต้ดิน”จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ท่านคณบดีได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชม นักศึกษาทั้ง 2 คน […]

ผู้บริหารเข้าพบและแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้บริหารเข้าพบและแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่14 ต.ค.64 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เพื่อฺแสดงความยินดีในโอกาส เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ