เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

24 May 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์     ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัคแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัค สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ดาวโหลดน์เอกสาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

18 March 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวะ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

28 February 2016 // 0 Comments

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ก.พ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางไปตรวจเช็คความพร้อมการจัดสถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 29 กุมภาพันธ์และ 2 มีนาคม 2559 โดยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน และในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ และโรงเรียนตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล อำเภอโพนสวรรค์

แบบวิเคราะห์คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

25 February 2016 // 0 Comments

VQ1-วิเคราะห์คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพปวช-ปวส VQ2-แบบรายงานผลการทดสอบสาขาวิชา-2 VQ3-แบบรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ-1

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะและการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

23 February 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2559 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะและการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยอาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขำ หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมคณะ ซึ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รก.รองอธิการบดี ม.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงการวิชาชีพของนักศึกษา พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมต่างๆในเขตพื้นที่ จ.นครพนม ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของสาขาวิชา และแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ 19-21 ก.พ. 2559สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ UBU Robocon 2016ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

23 February 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 19-21 ก.พ. 2559 ว่าที่ร้อยโทบรรจง ทานะสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย นายทศพล มานะศรี และคณะ ได้นำนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ UBU Robocon 2016 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน ABU Robocon Thailand 2016 ในกลางปีนี้ โดยในการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมนาคาแห่งลุ่มน้ำโขง Succeed จากมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1 2 3