• กีฬาบุคลากร

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

4 February 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้   ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   ตามเอกสารแนบท้ายประการศนี้ ดาวโหลดน์เอกสาร

ประกาศรับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์

29 January 2016 // 0 Comments

  ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหรกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรับสมัคแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา  ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัคนสองแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้ง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 ดาวโหลดน์เอกสาร

คณะครู-อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ,สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสาขาวิชาโลหะการ เข้าร่วม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28 January 2016 // 0 Comments

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาซียน “การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2559

โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทอาซีฟา จำกัด(มหาชน)

27 January 2016 // 0 Comments

ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ดำเนินการโครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ เตียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558 เตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า แผงสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง สู่ยุคใหม่เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

19 January 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม    เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นั้นบัดนี้ การรับสมัคได้สิ้นสุดแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันมารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวโหลดน์เอกสาร  

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

14 January 2016 // 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ งานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดการส่งผลงานเข้าสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2889 รายละเอียดการส่งผลงาน: CCF14012559_3  

รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานตามสัญญา

14 January 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัคบุคคลเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัคเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวโหลดน์เอกสาร

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙

6 January 2016 // 0 Comments

วันนี้ (๖ ม.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่

1 2