ข่าวล่าสุด

ผลการสอบแข่งขัน

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมได้ทำการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตามสัญญา ในระหว่างวันที่ ๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ได้สิ้นสุดลงแล้วคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ ฝีมือแรงานไฟฟ้า

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประสานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อทำกาารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้นักศึกษาสาชาช่างไฟฟ้านั้น ผลการทดสอบ ตามเอกสาร แนบท้าย   ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558   ดาวโหลดน์เอกสาร

รับสมัครงาน

ผลการสอบแข่งขัน

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมได้ทำการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตามสัญญา ในระหว่างวันที่ ๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ได้สิ้นสุดลงแล้วคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้