เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

20 June 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์   ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำการรับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่างวันที่ ๙-๑๔ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันความรู้ความสามรถทั่วไป และตวามรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่งได้สิ้นสุดแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ————————————————————– ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

20 June 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์   ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำการรับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่างวันที่ ๙-๑๔ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันความรู้ความสามรถทั่วไป และตวามรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่งได้สิ้นสุดแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ————————————————————– ดาวน์โหลดเอกสาร

สัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวะ

16 June 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงานในระดับอาชีวะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา โดยงานนี้ทางคณะฯได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานและสถานประกอบการมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำข้อเสนอต่างให้กับนักศึกา ได้แก่ นายสมมนัส ราชนาวี ผจก.บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด สาขานครพนม นายสมเกียรติ สิริตัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักศึกษาหลังจากที่ได้กลับมาจากการฝึกงาน

เปิดประมูลจำหน่ายสินค้าภายในร้านค้า (อาคาร๑) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 June 2016 // 0 Comments

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เปิดประมูลจำหน่ายสินค้าภายในร้านค้า (อาคาร๑) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม —————————————-     ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะทำการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า ให้กับครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังแนบท้ายประกาศนี้ —————————————- ดาวโหลดน์เอกสาร

เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

10 June 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์    ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัคแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัค สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ————————————————————– ดาวโหลดน์เอกสาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับอาชีวะ และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยความยินดียิ่ง

10 June 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทในลำดับต่อไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

3 June 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา บัดนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวตาม วัน ดาวโหลดน์เอกสารเวลา และสถานที่ แนบท้ายประกาศนี้ ดาวโหลดน์เอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

2 June 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง        บัดนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตามเวลา และสถานที่ แนบท้ายประกาศนี้ ดาวโหลดน์เอกสาร

ขอเลื่อนกำหนดวันจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาชีพ “เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

1 June 2016 // 0 Comments

ไฟล์ดาวน์โหลดตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิชาชีพ “เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 2ชั้น 1 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากยังอยู่ในการประสานงานและการเตรียมงานที่ยังไม่แน่นอน ดังนั้นจึงขอเลื่อนวันจัดโครงการดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด แต่หากได้มีกำหนดการจัดโครงการดังกล่าวแน่ชัดแล้ว ทางคณะฯจะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ อีกครั้งทางเว็บไซด์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม หรือสอบถามข้อสงสัย ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ 081-9645607

1 2 3 4