• 25-07-2016

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

21 July 2016 // 0 Comments

งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายละเอียด และปฏิทินกำหนดการ ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

21 July 2016 // 0 Comments

ดาวน์โหลดเอกสารตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ซ่อมและบำรุง เจ้าหน้าที่งานอาคาร และยามรักษาการณ์ ในระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้นบัดนี้ การสอบแข่งขัน คัดเลือก สรรหา ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา และให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือก สรรหา มารายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีส่งมอบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แบบบูรณาการ (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกระแต) โดยกองพันทหารช่างที่ 6 และมณฑลทหารบกที่ 210

21 July 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม พลตรี ดร. อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เป็นประธานพิธีส่งมอบงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแบบบูรณาการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกระแต โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบ ตามที่กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้กองพันทหารช่างที่ 6 จัดกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าปฏิบัติการโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำประจำปี 2559 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคสช. กองพันทหารช่างที่ 6 ได้จัดกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าดำเนินการขุดลอกหนองกระแต บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 210 เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำไม่ให้มีสภาพตื้นเขินและใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย วันนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำพิธีส่งมอบอ่างเก็บน้ำหนองกระแต ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกบริเวณหนองกระแต

ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

20 July 2016 // 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 RKM 2017 : Research Knowledge Management 2017 :: ขยายเวลารับทุน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 :: สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา

15 July 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้นบัดนี้ การรับสมัคได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙   ดาวน์โหลดเอกสาร

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

14 July 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รก.คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะบุคลากรและนักศึกษาถวายเทียนเข้าพรรษา 5 วัด ดังนี้ 1.วัดน้อยโพธิ์คำ 2.วัดภูเขาทอง 3.วัดเวินพระบาทภูกระแต 4.วัดบ้านหนองบัว และ5.วัดป่าศรีสมพร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค) ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย

13 July 2016 // 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค) ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ดังไฟล์แนบ CCF13072559_2

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แต่งตั้งให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

11 July 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 ตัวแทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ และในอานาคตจะเปิดศูนย์ทดสอบอีกหลากหลายสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู

11 July 2016 // 0 Comments

rเมื่อวันนี้ 7 กรกฏาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดพิธีไหว้ครูร่วมกับวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ประวิต. เอราวรรณ์ รก.อธิการบดี ม.นครพนม เป็นประธานในพิธี

เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และยามรักษาการณ์

4 July 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และยามรักษาการณ์ ————————————————————–           ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัคแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัค สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ————————————————————– ดาวโหลดน์เอกสาร

1 2 3 6