ข่าวล่าสุด

การลงทะเบียนบันฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตามที่ มหาวิทยาลัย นครพนม ได้รัพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดพเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2558   ดาวน์โหลดเอกสาร หรือ http://202.29.55.28/graduate/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ ฝีมือแรงานไฟฟ้า

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประสานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อทำกาารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้นักศึกษาสาชาช่างไฟฟ้านั้น ผลการทดสอบ ตามเอกสาร แนบท้าย   ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558   ดาวโหลดน์เอกสาร

รับสมัครงาน

การลงทะเบียนบันฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตามที่ มหาวิทยาลัย นครพนม ได้รัพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดพเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2558   ดาวน์โหลดเอกสาร หรือ http://202.29.55.28/graduate/