• งานวิทยาศาสตร์ 18-20 สิงหาคม 2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์

19 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้ทำพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครู-อาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีและจัดนิทรรศการภายในงานด้วย สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

11 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน โดยมี่ รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

10 August 2016 // 0 Comments

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 -22 สิงหาคม 2559 ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลด

มทบ.210 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความรักความสมานฉันท์และสร้างแรงบันดาลใจ “โครงการสร้างความปรองดองฉมานฉันท์ของคนในชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม

29 July 2016 // 0 Comments

วันนี้ 27 ก.ค. 59 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.210 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความรักความสมานฉันท์และสร้างแรงบันดาลใจ “โครงการสร้างความปรองดองฉมานฉันท์ของคนในชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้มีกิจกรรมการแสดงคอนเสริ์ตวงดุริยางด์ มทบ.210 และการบรรยายจากวิทยากร นักพูดชื่อดัง คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

29 July 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ และจะประเมินอภิมานพิจารณาผลการประเมินฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกันเกรา ชั้น5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

21 July 2016 // 0 Comments

งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายละเอียด และปฏิทินกำหนดการ ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

21 July 2016 // 0 Comments

ดาวน์โหลดเอกสารตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ซ่อมและบำรุง เจ้าหน้าที่งานอาคาร และยามรักษาการณ์ ในระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้นบัดนี้ การสอบแข่งขัน คัดเลือก สรรหา ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา และให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือก สรรหา มารายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีส่งมอบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แบบบูรณาการ (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกระแต) โดยกองพันทหารช่างที่ 6 และมณฑลทหารบกที่ 210

21 July 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม พลตรี ดร. อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เป็นประธานพิธีส่งมอบงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแบบบูรณาการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกระแต โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบ ตามที่กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้กองพันทหารช่างที่ 6 จัดกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าปฏิบัติการโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำประจำปี 2559 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคสช. กองพันทหารช่างที่ 6 ได้จัดกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าดำเนินการขุดลอกหนองกระแต บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 210 เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำไม่ให้มีสภาพตื้นเขินและใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย วันนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำพิธีส่งมอบอ่างเก็บน้ำหนองกระแต ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกบริเวณหนองกระแต

ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

20 July 2016 // 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 RKM 2017 : Research Knowledge Management 2017 :: ขยายเวลารับทุน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 :: สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา

15 July 2016 // 0 Comments

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่างวันที่ ๔-๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้นบัดนี้ การรับสมัคได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙   ดาวน์โหลดเอกสาร

1 2 3 6