โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสารสนเทศ

23 February 2017 // 0 Comments

โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสารสนเทศ

ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล บ้านหนองฮี

10 February 2017 // 0 Comments

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน ณ  โรงไฟฟ้าชีวมวล บ้านหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

มหกรรมบริการวิชาการ “เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ ประจำปีการศึกษา 2559

9 February 2017 // 0 Comments

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน มหกรรมบริการวิชาการ “เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ

1 2 3 8