งานพัสดุ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

หน่วยงาน…คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม…

 1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม        ปี พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  ปี พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม       ปี พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม       ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์    ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 6. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม         ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 7. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน        ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 8. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม    ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 9. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน        ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 10. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม      ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 11. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม        ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 12. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน        ปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

13. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม         ปี พ.ศ.2561

14.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน   ปี พ.ศ.2561

15.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม        ปี พ.ศ.2561

16.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม        ปี พ.ศ.2562

17.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัน        ปี พ.ศ.2562

18.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม          ปี พ.ศ.2562

19.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน        ปี พ.ศ.2562

20.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม     ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

21.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน        ปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

22.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม      ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

23.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม        ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

24.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน        ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

25.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม          ปี พ.ศ.2562

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลส่วนหัว month year Download
เอกสารแบบแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง month year Download
ข้อมูล02

 

================================================

เอกสาร แจ้งการใช้แบบฟอร์มการจัดหาพัสดุ

ฟอร์ม บันทึกขอซื้อ-จ้าง วงเงินเกิน    100,000 บาท   ดาวน์โหลดเอกสาร

ฟอร์ม บันทึกขอซื้อ-จ้าง วงเงินต่ำว่า  100,000 บาท  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสาร
การขายทอดตลาดพัสดุชุรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร