พัสดุ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

หน่วยงาน…คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม…

 1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม        ปี พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  ปี พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม       ปี พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม       ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์    ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 6. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม         ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 7. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน        ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 8. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม    ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 9. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน        ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 10. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม      ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
 11. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม        ปี พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร